Algemene voorwaarden BeterAnders

Alle opleidingen worden gegeven door Jos Vanoppen en/of Elke Panis.

Dit is door BeterAnders te beslissen en is van geen belang voor de prijszetting. Alle prijzen zijn per uur dat effectief met deelnemers wordt doorgebracht.

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de kosten voor een normale voorbereiding en een korte nazorg inbegrepen.

De voorbereiding houdt in: 

  • de contacten om de wensen van de klant te bespreken tot en met de voorbereiding van de lezing en eventueel ander documentatiemateriaal.

Bij de nazorg kunnen individuele deelnemers gedurende een maand na de activiteit gratis voor hulp m.b.t. de inhoud van de lezing, opleiding of de installatie van de workflow terecht bij BeterAnders.
Eventuele bijkomende coaching of consultancy in meer uitgebreide zin worden apart aangerekend, dit steeds na voorafgaandelijke uitleg en akkoord van duur en kostprijs.

Elke deelnemer krijgt na de activiteit digitaal een samenvatting van hetgeen werd gezegd tijdens de opleiding of lezing.

BeterAnders bezorgt hiervoor een digitaal exemplaar aan de organisator van de activiteit. Het is aan de organisator zelf om deze aan de deelnemers te bezorgen. De inhoud van deze samenvatting, met eventueel gebruik van audiovisueel materiaal, valt volledig onder de verantwoordelijkheid van BeterAnders. Het is niet toegelaten deze documentatie te publiceren op algemeen toegankelijke websites.

De teksten van BeterAnders die ter beschikking worden gesteld, zowel aan de organisator, als –  in voorkomend geval – aan deelnemers genieten auteursrechtelijke bescherming en mogen in geen enkel geval geheel of gedeeltelijk worden overgenomen of gepubliceerd zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van BeterAnders.

Alle deelnemers kunnen gratis terecht op de website van BeterAnders voor bestuderen van de workflow en bijkomende informatie met betrekking tot onze opleidingen.

De gebruikte presentaties bij opleidingen en lezingen worden nooit vrijgegeven.

Het publiceren van eventuele video, foto of audio-opnames van lezingen of opleidingen op de website van organisaties door de organisatie zelf valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de betrokken organisatie en van haar deelnemers.

BeterAnders neemt geen verantwoordelijkheid voor eventuele schade of boete die uit dergelijke publicaties zou ontstaan.

Tijdens de opleiding van de workflow zal BeterAnders alle deelnemers verwittigen dat bij het gebruik van OneNote de gegevens op een geback-upte locatie moeten worden bewaard. Het is aan elke deelnemer om dit zelf te controleren, zo nodig met de hulp van zijn lokale IT beheerder.

BeterAnders zal bovendien alle deelnemers waarschuwen voor het gevaar van het deleten van gegevens. In het algemeen moedigt BeterAnders nooit aan om items, hetzij in Outlook hetzij in OneNote zomaar te deleten. Bij de installatie en bij het gebruik van de BeterAnders workflow is het op geen enkel moment nodig om wat dan ook van het bestaande archief in Outlook, OneNote noch bestanden op enig welke datadrager te verwijderen. Alles kan volledig naast mekaar blijven bestaan.

Het verlies van gegevens door het gebruik van de BeterAnders workflow, Outlook of OneNote valt onder geen beding tot de verantwoordelijkheid van BeterAnders.

Kostprijs (voor de actuele tarieven zie hieronder).

Voor opleiding(en) ter plaatse: tarief per uur + de kost van de verplaatsingstijd gerekend per afgelegde km heen en terug.

Voor opleiding via videoconferentie: tarief per uur.

Voor een lezing voor grotere groepen: startprijs, verhoogd met een prijs per deelnemer. (eerste dertig deelnemers zijn inbegrepen in de basisprijs). Voor het doorgeven van de aantallen deelnemers rekent BeterAnders op een correcte informatie verschaffing door de organisator.

Indien de organisator flagrant foutieve informatie verschaft kan een schadevergoeding door BeterAnders worden aangerekend die neerkomt op een verdubbeling van het uurtarief.

Tarieven per 1 januari 2021:

Uurtarief voor opleiding ter plaatse: 163.5 €

Uurtarief voor opleiding digitaal : 163.5 €

Kost voor de verplaatsingstijd (gerekend per afgelegde km) : 1 €

Basis startprijs voor lezing (duur naargelang de vraag van de organisatie met een minimum van 35 min en max van 75 min): 400 €

Bijkomende kost per deelnemer boven de 30 deelnemers: 5 €

De facturen van BeterAnders zijn betaalbaar binnen 14 dagen.

Bij laattijdige betaling en zonder bijkomende ingebrekestelling is de organisator een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10 % en een nalatigheidsintrest van 10 % op jaarbasis.

Op de overeenkomst tussen BeterAnders en de organisator is het Belgisch recht van toepassing.

Bij geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Limburg bevoegd om hiervan kennis te nemen.